Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Zdieľať

História a súčasnosť

Mlyny patria medzi najstaršie mechanické strojové zariadenia s vodným pohonom na Slovensku. Z hľadiska počtu mlynov dosiahol ich rozvoj vrchol v roku 1872, kedy bolo na Slovensku 4 748 mlynov, z toho 4 527 vodných. V tomto čase nebolo na Slovensku takmer žiadnej obce, ktorá by nemala svoj mlyn.
V Malohonte stáli predovšetkým na Rimave a jej hlavných prítokoch, v menšej miere na Suchej. Prvý mlyn sa na malohontskom území mohol podľa dostupných prameňov objaviť v 10. storočí alebo len o čosi neskôr, kedy začali vodné mlyny používať podunajskí Slovania. Počet mlynov sa zväčšoval s rastom produkcie obilia a počtu obyvateľov. Mlyny vznikali na miestach, kde pre ich výstavbu a prevádzku boli najvýhodnejšie terénne a vodné podmienky.
Väčšina malohontských mlynov patrila zemepánom, ktorí ich spravidla dávali do dlhodobého prenájmu mlynárom za pevne stanovené poplatky. Okrem feudálov mohli vlastniť mlyny aj privilegovaní dediční richtári - šoltýsi. Ich mlyny boli oslobodené od zemepanských dávok. Na území Malohontu je ako šoltýsky mlyn známy mlyn v Kokave nad Rimavicou, ktorý v roku 1470 postavila rodina Šoltýsovcov.
Štát vyberal od mlynárov tzv. mlynársku daň. V roku 1542 ju platili podľa daňového súpisu mlynári vo Veľkej Suchej a v Rimavskej Sobote, v roku 1570 v Klenovci, v Rimavskom Brezove, vo Vrbovciach a v Malých Teriakovciach.
V 17. až 18. storočí počet mlynov v Malohonte vzrástol. Spravidla stál v jednej obci jeden mlyn. Na prelome 18. a 19. storočia fungovali mlyny v 31 malohontských lokalitách, z toho jeden v obci Veľké Teriakovce.

Podobne ako na Slovensku, aj v regióne Malohont ich počet postupne klesal a do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko desiatok z nich, väčšina z nich zanikla alebo ostali z nich len ruiny a chátrajúce budovy.
Klasicistický vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach bol postavený okolo roku 1800. Mlyn stál na pravej strane rieky Rimava a pôvodne v 19. storočí ho poháňalo vodné koleso z náhonu rieky. V tomto období bol jeho majiteľom Ján Plaucha. V roku 1912 mlyn odkúpil Pavel Nagy so všetkými náležitosťami ako užívanie vodného práva, príjazdovej cesty a práva mlieť. V roku 1917 mlyn odkúpil Pavel Lendvay s manželkou od podžupana Gemer - malohontskej župy. Pavel Lendvay prestaval mlyn na valcový, poháňaný vodnou turbínou, neskôr aj elektromotorom.
V roku 1951 ho terajší majiteľ v dôsledku zákonov a nariadení o likvidovaní malovýrobných mlynov odovzdal do prenájmu krajskému závodu Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Banskej Bystrici.
Posledným záznamom o osude mlyna je zápisnica z roku 1959, v ktorej sa píše o poškodení strechy. Stroje z mlyna boli odvezené, nie je však známe kam. V tomto čase býval v obytnej časti mlyna Juraj Mišurák. Približne v tomto období sa v mlyne mlela múka naposledy. Do roku 1979 sa mlyn využíval ešte ako šrotovník.

O mlynoch a mlynárstve existuje len obmedzené množstvo písomných dokumentácií, ani v jednej z nich sa však tento typ mlyna, a teda ani spomínaná kultúrna pamiatka nespomína, ani nie je inak zdokumentovaná. Jediným dôkazom existencie vodného mlyna je jeho chátrajúca stavba v obci Veľké Teriakovce a stručné informácie získané z odbornej literatúry a ústneho podania posledných majiteľov a mlynára, ktorý v mlyne pracoval.

 

Vodný mlyn v obci Veľké Teriakovce je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1036.

Klasicistická masívna budova má obdĺžnikový tvar a dve podlažia. Architektonické riešenie kultúrnej pamiatky vyplýva z pôvodného účelu objektu, t.j. prevádzka mlyna a jeho prepojenie na obytné priestory mlynárskej rodiny. Dodnes sa v ňom zachovala aj časť pôvodného technologického zariadenia na mletie múky. Zachované sú aj pôvodné stavebné prvky a slohový výraz, najmä v obytnej časti .

Nevhodné využívanie mlyna, dlhodobé riešenie majetkovo - právnych vzťahov a nedostatok finančných prostriedkov bývalých aj súčasných majiteľov, sa podpísali pod dezolátny stav kultúrnej pamiatky.

Od roku 2008 prebieha rekonštrukcia mlyna.


(publikované: 10. novembra 2009
zobrazené: 6131 krát)Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010