Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Zdieľať

Donori projektu

Projekt je podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

So vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) - Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko. Na základe dohody medzi nimi a EÚ, poskytnú tieto krajiny v období od mája 2004 do apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším 14 štátom finančnú pomoc. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR.

 

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných oblastiach:

 1. Ochrana životného prostredia
 2. Podpora trvalo-udržateľného rozvoja
 3. Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
 4. Rozvoj ľudských zdrojov
 5. Zdravie a starostlivosť o deti
 6. Výskum
 7. Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva
 8. Regionálna politika a cezhraničné aktivity
 9. Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire

Prioritná oblasť Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorej sme preložili náš projekt, je zameraná na:

 1. integrovanú ochranu a rozvoj objektov kultúrneho dedičstva
 2. ochranu, prezentáciu a zlepšenie podmienok pre kontrolu pohybu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva
 3. kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja

Začiatkom roka 2005 podpísala Slovenská republika základné dokumenty - memorandá o porozumení, ktoré jej umožňujú čerpať finančné prostriedky z týchto finančných mechanizmov a zo štátneho rozpočtu SR.
Národným kontaktným bodom pre implementáciu finančných mechanizmov v SR sa stal Úrad vlády SR a platobným orgánom je Ministerstvo financií SR.

 

Viac informácií o finančných mechanizmoch na Slovensku:
www.eeagrants.sk


Databáza podporených projektov vo všetkých krajinách:
www.eeagrants.org/projects


(publikované: 10. novembra 2009
zobrazené: 6383 krát)Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010